กดแชร์

ซื้อสลากดิจิทัล สำหรับโครงการจำหน่ายสลาก ผ่านแพลตฟอร์มแอพลิเคชั่นเป๋าตัง

ซื้อสลากดิจิทัล สลากดิจิทัลคือ สลากกินแบ่งรัฐบาล ที่จัดพิมพ์ดดยสำนักงาน ซึ่งได้มีการแสกนสลาก และข้อมูลของสลากเหล่านั้น เพื่อนำเข้าเป็นข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์สลากดิจิทัล สลากกินแบ่งรัฐบาล ลอตเตอรี่ 80 บาท โดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ผ่านแอปฯ เป๋าตัง เบื้องต้นจะมีสลากจำหน่าย ผ่านแพลตฟอร์มไม่น้อยกว่า​ 5 ล้านฉบับ เช็กเงื่อนไข ช่องทาง วิธีซื้อ

สลากดิจิทัลหรือ สลากกินแบ่งรัฐบาล ลอตเตอรี่ สามารถซื้อผ่าน แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง สำหรับโครงการจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์ม เป็นหนึ่งในมาตรการที่สำนักงานสลากมุ่งหมายจะใช้ในการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา จะสามารถซื้อสลากได้ ในราคาที่กำหนด คือ 80บาท และยังเป็นการช่วยส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมรายได้ ให้กับประชาชนที่เป็นตัวแทนรายย่อยอีกด้วย

ราชกิจจานุเบกษา มีเผยแพร่ประกาศดังนี้

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เว็บไซต์ “ราชกิจจานุเบกษา” เผยแพร่ประกาศ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง วิธีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ สลากดิจิทัล (Digital Lottery) ระบุว่า…

ตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแพลตฟอร์มจำหน่าย สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ สลากดิจิทัล (Digital Lottery) เพื่อแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลาก เกินราคาซึ่งจะทำ ให้ประชาชนสามารถซื้อสลากได้ ตามราคาที่กฎหมายกำหนด นั้น

 • สำนักงานหมายความว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • แพลตฟอร์มหมายความว่า ระบบที่รองรับวิธีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โดยอาศัยแอปพลิเคชันเป๋าตัง และแอปพลิเคชันถุงเงิน ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของภาครัฐ ผู้ซื้อสามารถซื้อสลากโดยใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง ผู้ขายสามารถตรวจสอบการขายโดยใช้แอปพลิเคชันถุงเงิน
 • สลากดิจิทัลหมายความว่า สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ จัดพิมพ์โดยสำนักงาน ซึ่งได้สแกนเป็นภาพสลากและข้อมูลสลาก เพื่อนำเข้าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในแพลตฟอร์ม
 • ตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัลหมายความว่า ตัวแทนจำหน่ายที่ทำสัญญาจำหน่ายสลากดิจิทัลกับสำนักงาน และได้รับจัดสรรสลากตามจำนวนที่สำนักงานกำหนด
 • ร้านค้าหมายความว่า ร้านค้าของตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัล
 • ผู้ซื้อสลากหมายความว่า ผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง และ ซื้อสลากดิจิทัล

ตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัลต้อง เป็นผู้ลงทะเบียนแอปพลิเคชันถุงเงิน และแอปพลิเคชันเป๋าตัง รวมถึงชำระค่าสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่จัดพิมพ์โดยสำนักงานตามที่สำนักงานกำหนด และส่งมอบสลากดังกล่าวให้สำนักงานเพื่อสแกนเป็นรูปภาพสลาก และข้อมูลสลาก ก่อนนำเข้าเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในแพลตฟอร์ม

ผู้ ซื้อสลากดิจิทัล จะต้องลงทะเบียน ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและ ทำการพิสูจน์ตัวตน ตามที่แอปพลิเคชันกำหนดไว้ และต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

ตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัล สามารถตรวจสอบประวัติการขาย และเงินรายได้จากการขาย ผ่านแพลตฟอร์มได้ตลอดเวลา เมื่อมีการขายจะมีการ ตัดยอดสลากดิจิทัลที่ถูกขายไป โดยถือว่าเป็นการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดตามกฎหมาย และแพลตฟอร์มจะแสดง ยอดการขายสลากดิจิทัลในแต่ละวัน พร้อมทั้งโอนเงินรายได้จากการขายสลากดิจิทัล ให้กับตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัล หลังจากปิดการซื้อขายสลากดิจิทัล ในแต่ละงวด หากขายสลากดิจิทัลไม่หมด แพลตฟอร์มจะโอนย้าย สลากดิจิทัลที่เหลือ จากการขาย เข้าไปไว้ที่เมนู “สลากฯ ของฉัน” ในแอปพลิเคชันเป๋าตังของ ตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัลรายนั้น ๆ

ซื้อสลากดิจิทัล

ผู้ประสงค์จะ ซื้อสลากดิจิทัล สามารถค้นหาสลากดิจิทัลในแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ 2 วิธี คือ

(1) การค้นหาด้วยตัวเลข แพลตฟอร์มจะมีช่องให้ป้อนตัวเลข จำนวน 6 ช่อง แต่ละช่องจะแทนตำแหน่งของตัวเลข 6 หลัก ผู้ประสงค์จะซื้อ สามารถใส่ตัวเลขลงไปตามช่อง ตำแหน่งที่ต้องการ แพลตฟอร์มจะแสดงผลการค้นหาออกมา เป็นสลากดิจิทัลที่ยังคงมีจำหน่ายในแพลตฟอร์ม

(2) การค้นหาจากร้านค้า ผู้ประสงค์จะซื้อสามารถค้นหา รายชื่อร้านค้าที่จำหน่าย โดยการป้อนชื่อร้านค้าที่ต้องการ แพลตฟอร์มจะแสดงรายการสลากดิจิทัล ที่มีจำหน่ายเฉพาะของร้านค้า รายที่ได้ค้นหาเท่านั้น

เมื่อผู้ประสงค์จะซื้อสลากเลือกสลากดิจิทัลที่ต้องการแล้ว หากไม่ชำระเงินในเวลาที่กำหนด แพลตฟอร์มจะนำสลากดิจิทัลที่เลือกไว้นั้น กลับสู่แพลตฟอร์มต่อไป

เมื่อชำระเงินสำเร็จแล้วผู้ซื้อสลากจะได้ภาพหลักฐานการชำระเงิน รวมทั้งจะปรากฏภาพสลากดิจิทัล ในเมนู “สลากฯ ของฉัน” ของแอปพลิเคชันเป๋าตังของผู้ซื้อสลาก เมื่อทำการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแล้ว กรรมสิทธิ์ดังกล่าวตกเป็นของผู้ซื้อสลากทันที และสลากดิจิทัลดังกล่าวจะไม่ปรากฏให้ผู้ประสงค์จะซื้อรายอื่นสามารถเลือกซื้อบนแพลตฟอร์มได้อีก ทั้งนี้ ผู้ซื้อสลากไม่อาจโอนกรรมสิทธิ์ในสลากดิจิทัลที่ทำการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแล้วนั้นไปยังผู้อื่นได้ และผู้ซื้อสลากต้องยินยอมให้จัดเก็บสลากดิจิทัลไว้ที่สำนักงาน

ซื้อสลากดิจิทัล วิธีขึ้นเงินผ่านแอปเป๋าตัง ได้ที่ไหนอย่างไรบ้าง

วิธี ซื้อสลากดิจิทัล ผ่านแอปฯ เป๋าตังทำได้ 2 วิธีง่าย ๆ ดังนี้

 • ค้นหาด้วยตัวเลขที่ต้องการ
 • ค้นหาจากร้านค้าที่จำหน่าย

วิธีดูว่าซื้อสลากฯ ทำรายการสำเร็จแล้ว

 • ชำระเงินค่าสลากที่เลือกภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • เมื่อชำระค่าสลากเรียบร้อยแล้ว กรรมสิทธิ์ในสลากจะตกเป็นของผู้ซื้อทันที จะไม่สามารถนำไปซื้อ-ขายได้อีก
 • สลากที่ไม่ถูกรางวัลในแต่ละงวด หากประสงค์ที่จะรับสลากให้ติดต่อรับได้ที่สำนักงานฯ ภายในก่อนวันออกรางวัลของงวดถัดไป

หากท่านเป็น ผู้ถูกรางวัล การขึ้นเงินรางวัลมีด้วยกัน 2 แบบ ทั้งขึ้นเงินผ่านแอปฯ เป๋าตัง และรับเองที่กองสลาก ทั้งสองแบบมี 5 ขั้นตอนไม่ยาก ทำตามนี้

1. รู้ได้อย่างไรว่าถูกรางวัล

หากท่านเป็นผู้ถูกรางวัล ระบบจะมีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง และจะมีข้อความแสดงว่า “ยินดีด้วย คุณถูกรางวัลงวดวันที่ / เดือน / ปี” ให้ท่านเลือกสถานที่ถูกรางวัล และเลือกช่องทางการรับเงิน ซึ่งมีด้วยกัน 2 ทางคือ “รับเงินผ่านบัญชีกรุงไทย” และ “ขึ้นเงินรางวัลด้วยตนเอง”

2. วิธีการขึ้นเงินรางวัลผ่านแอปฯ เป๋าตัง

เลือก “บัญชีกรุงไทย รับเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติ” แล้วใส่ที่อยู่ตามบัตรประชาชน ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการขึ้นเงินรางวัล ใส่รหัสพิน 6 หลัก จากนั้นระบบจะแสดงว่าทำรายการสำเร็จ

3. วิธีการขึ้นเงินรางวัลด้วยตัวเองผ่าน “สนง.สลากกินแบ่งรัฐบาล”

เลือกที่ “ขึ้นเงินรางวัลด้วยตนเอง” จากนั้นเลือก “วันที่จะขึ้นรางวัล” ตรวจสอบข้อมูลและยืนยัน การขึ้นเงินรางวัล ใส่รหัสพิน 6 หลัก ระบบจะแสดงว่าทำรายการสำเร็จ

ภายหลังการออกรางวัล ในแต่ละงวด หากประสงค์จะรับสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่จัดพิมพ์โดยสำนักงานที่ไม่ถูกรางวัล ให้ติดต่อขอรับได้ ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลภายในระยะเวลา ก่อนวันออกรางวัลในงวดถัดไป หากเกินกำหนดดังกล่าว สำนักงานจะนำสลากนั้นไปทำลายต่อไป

เงื่อนไขและรายละเอียด การจำหน่ายสลากดิจิทัล

 1. ผู้ซื้อจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 2. ราคาสลากดิจิทัล ไม่เกิน 80 บาท / ฉบับ
 3. ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
 4. ทำการพิสูจน์ตัวตนตามที่แอปพลิเคชันกำหนดไว้
 5. จ่ายผ่าน G-Wallet เท่านั้น
 6. ซื้อได้เวลา 06:00 – 23:00 น. ของทุวัน (ยกเว้นวันที่ออกรางวัล สามารถซื้อได้ถีง 14:00 น.)

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิง : จากธนาคารกรุงไทย

 

อ่านต่อ>>>บูชาไอ้ไข่แบบพกพา

อนิเมะ

แทงบอลออนไลน์

บทความเพิ่มเติม