กดแชร์

มาฆบูชา 2566 ช่วงวันหยุดยาวของเดือนมีนาคม มาฆบูชาคือวันอะไร วันพระ วันไหว้ทำบุญของชาวพุทธ

มาฆบูชา 2566

มาฆบูชา 2566 ตามปฎิทินตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 โดยในปีนี้ตรงกับ วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม หากปีไหนมีเดือนอธิกมาส หรือเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ถือเป็นวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร มาฆบูชาคือวันอะไร และหมายถึงอะไร วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและของชาวพุทธ

มาฆบูชาย่อมาจากคำว่า มาฆปุรณมี หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะ ตามปฏิทินอินเดีย หรือเดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งจะตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ หรือมีนาคมในทุก ๆ ปี วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและของชาวพุทธ มาฆบูชา 2566 ตรง กับ วัน อะไร

วันที่พระภิกษุ 1250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย และมีเหตุอัศจรรย์พร้อมกัน 4 ประการ เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต การประชุมพร้อมกันด้วย องค์ 4 โดยมี โอวาทปาติโมกข์ เป็นหลักคำสอนสำคัญ เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแก่ที่ประชุมพระสงฆ์เหล่านั้น เพื่อวางจุดหมาย หลักการและวิธีการ ในการเข้าถึงพระพุทธศาสนาแก่พระอรหันต์สาวก และพุทธบริษัททั้งหลาย

  • จาตุร แปลว่า 4
  • องค์ แปลว่า ส่วน
  • สันนิบาต แปลว่า ประชุม

ดังนั้น “จาตุรงคสันนิบาต” หมายความว่า “การประชุมด้วยองค์ 4” นั่นเอง ทั้งนี้ วันมาฆบูชา ถือว่าเป็นวันพระธรรม ขณะที่วันวิสาขบูชา ถือว่าเป็นวันพระพุทธ ส่วนวันอาสาฬหบูชา เป็นวันพระสงฆ์ วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและของชาวพุทธ

มาฆบูชา 2566 ประวัติวันมาฆบูชา ในประเทศไทยเป็นอย่างไร

พิธีทำบุญวันมาฆบูชานี้ ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีมาในสมัยใด อย่างไรก็ตามในหนังสือ “พระราชพิธีสิบสองเดือน” อันเป็นบทพระราชนิพนธ์ของ “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” มีเรื่องราวเกี่ยวกับการประกอบราชกุศลมาฆบูชาไว้ว่า มาฆบูชาคือวันอะไร

ประเทศไทย เริ่มกำหนดพิธีปฏิบัติในวันมาฆบูชาเป็นครั้งแรกในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งมีการประกอบพิธีเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2394 ในพระบรมมหาราชวังก่อน โดยมีพิธีพระราชกุศลในเวลาเช้า นมัสการพระสงฆ์จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร และวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร จำนวน 30 รูป มาฉันภัตตาหารในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

เมื่อถึงเวลาค่ำ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จออกทรงจุดธูปเทียนนมัสการ พระสงฆ์ทำวัตรเย็นและสวดคาถาโอวาทปาติโมกข์ เมื่อสวดจบทรงจุดเทียน 1,250 เล่ม รอบพระอุโบสถ มีการประโคมอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงมีการเทศนาโอวาทปาติโมกข์ 1 กัณฑ์ เป็นทั้งเทศนาภาษาบาลีและภาษาไทย ส่วนเครื่องกัณฑ์ประกอบด้วย จีวรเนื้อดี 1 ผืน เงิน 3 ตำลึง และขนมต่าง ๆ เมื่อเทศนาจบ พระสงฆ์ 30 รูป สวดรับ

ในสมัยรัชกาลที่ 4 นั้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จออกประกอบพิธีด้วยพระองค์เองทุกปี แต่มีการยกเว้นบ้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องจากบางครั้งตรงกับช่วงเสด็จประพาสก็จะทรงประกอบพิธีมาฆบูชาในสถานที่นั้น ๆ ขึ้นอีกแห่ง นอกเหนือจากภายในพระบรมมหาราชวัง ประวัติ วันมาฆบูชา 2566

ต่อมาการประกอบพิธีมาฆบูชาได้แพร่หลายออกไปภายนอกพระบรมมหาราชวัง และประกอบพิธีกันทั่วราชอาณาจักร ทางรัฐบาลจึงประกาศให้เป็นวันหยุดทางราชการด้วย เพื่อให้ประชาชนจากทุกสาขาอาชีพได้ไปวัด เพื่อทำบุญกุศลและประกอบกิจกรรมทางศาสนา นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2549 รัฐบาลไทยประกาศให้วันมาฆบูชาเป็นวันกตัญญูแห่งชาติอีกด้วย มาฆบูชาคือวันอะไร

มาฆบูชา 2566

มาฆบูชา 2566 กิจกรรม วันมาฆบูชา 

วันมาฆบูชา มาฆบูชาคือวันอะไร ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการในประเทศไทย วันหยุด 2566 โดยพุทธศาสนิกชนจะประกอบพิธีต่าง ๆ เช่น การตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เพื่อบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญ ที่ถือได้ว่า เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประทานหลักคำสอน ได้แก่ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตของตนให้ผ่องใส เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน

การปฏิบัติตนสำหรับพุทธศาสนิกชนในวันมาฆบูชา คือในตอนเช้า ควรไปทำบุญตักบาตร ไปวัดเพื่อฟังพระธรรมเทศนา หรือจัดสำรับคาวหวานไปทำบุญถวายภัตตาหาร ช่วงบ่าย ฟังพระแสดงพระธรรมเทศนา เจริญสมาธิภาวนา เมื่อถึงตอนค่ำ นำดอกไม้ ธูป เทียน ไปเวียนเทียน 3 รอบ ที่พระอุโบสถ วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและของชาวพุทธ

โดยการเวียนเทียนนั้นจะเวียนขวา จำนวน 3 รอบ และช่วงเวลาที่เดินอยู่นั้นให้ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นอกจากนี้พุทธศาสนิกชนควรบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามสถานที่ต่าง ๆ และรักษาศีล สำหรับตามบ้านเรือน สถานที่ราชการ จะมีการประดับธงชาติ ธงธรรมจักร เพื่อระลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

มาฆบูชา 2566

การทำบุญ ของที่นำมาถวายกับความหมายดี ๆ 

ถวายจีวร ขจัดทุกข์ ปัดเป่าอุปสรรค

ความหมายของการถวายจีวรแก่พระสงฆ์คือช่วยขจัดทุกข์และอุปสรรค ทำให้สถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี นอกจากนี้ยังมีความหมายในการเป็นที่นับหน้าถือตา และได้รับการเคารพยำเกรงจากบุคคลรอบข้างอีกด้วย

ถวายบาตรพระ ทำการใดก็สุขสม ราบรื่น

วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและของชาวพุทธ อานิสงส์แรงกล้าของการถวายบาตรแก่พระสงฆ์ คือ ความมั่งคั่งและพานพบแต่ความสุขสมหวัง ทำสิ่งใดก็ราบรื่น ปราศจากอุปสรรคมากวนใจ รวมถึงแคล้วคลาดจากอันตรายต่าง ๆ วัน มาฆบูชา 2566 คือ

ถวายไม้เท้า เพื่อชีวิตมั่งคั่ง มั่นคง

ไม้เท้า คือ อุปกรณ์ที่เป็นตัวช่วยพยุงร่างกายขณะลุก นั่ง และเดิน ทำให้การถวายไม้เท้าเต็มไปด้วยความหมายดี ๆ นั่นคือการมีชีวิตที่มั่นคง คนรอบข้างให้การช่วยเหลือสนับสนุน และมีชีวิตที่มั่นคงปราศจากเรื่องกลุ้มใจหรือคนคิดร้าย

ถวายอาสนะ เชื่อมโยงเรื่องชื่อเสียง เกียรติยศ

หลายคนคงเคยเห็นว่ามีอาสนะในชุดถวายสังฆทาน นั่นก็เพราะอาสนะมีความหมายเกี่ยวกับชื่อเสียง เกียรติยศ ทำให้เป็นที่นับหน้าถือตา เป็นผู้มีบารมี และเป็นที่เกรงขามต่อคนรอบข้าง เวลาทำการใด ๆ ชีวิตจะไม่ตกต่ำ มักมีผู้อื่นคอยให้การสนับสนุนในทุกครั้งที่ต้องการความช่วยเหลือ มาฆบูชาคือวันอะไร

ทำบุญด้วยร่ม ช่วยให้ร่มเย็นเป็นสุข

คุณสมบัติของร่มคือกำบังแดดและฝน ดังนั้น การทำบุญด้วยการถวายหรือบริจาคร่มเชื่อว่าจะช่วยเสริมสร้างบารมี นอกจากนี้ยังช่วยให้ร่มเย็นเป็นสุข จึงเป็นที่สังเกตว่าช่วงฤดูฝนจะเห็นหลายคนนิยมถวายร่มแก่พระสงฆ์หรือการบริจาคร่มแก่ผู้ขาดแคลนเขตชนบท

ทำบุญ ถวายสังฆทาน ของแต่ละอย่างมีความหมาย

ทำบุญยารักษาโรค เพื่อสุขภาพกายที่แข็งแรง

ไม่ว่าจะเป็นการถวายยารักษาโรคแก่พระสงฆ์หรือบริจาคแก่ผู้ขาดแคลน ยาเหล่านั้นจะถูกนำไปรักษาอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ จึงมีความหมายถึงการมีสุขภาพที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ได้รับความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวและคนรอบข้างยามเดือดร้อน มาฆบูชาคือวันอะไร

ทำบุญด้วยน้ำดื่ม เพื่อชีวิตไหลลื่นไร้อุปสรรค

เพราะน้ำเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต หากร่างกายขาดน้ำย่อมมีชีวิตอยู่ไม่ได้ ดังนั้น การทำบุญด้วยน้ำดื่มหรือน้ำสะอาดจะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตก้าวหน้า ไม่พบเจอเรื่องลำบาก รวมถึงยังทำให้ชีวิตราบรื่น ทำการใดก็ลื่นไหลไร้อุปสรรค วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและของชาวพุทธ วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและของชาวพุทธ

ทำบุญด้วยเทียนหรือหลอดไฟ ให้แสงสว่างแก่ชีวิต

ความหมายของการทำบุญด้วยเทียนและหลอดไฟคือการนำแสงสว่างแก่ชีวิต เพราะทั้งเทียนและหลอดไฟมีหน้าที่ให้แสงสว่าง อานิสงส์ของการถวายของสองสิ่งนี้คือการนำมาซึ่งหนทางแก้ไขปัญหาชีวิต เมื่อใดที่มีทุกข์ย่อมมีแสงสว่างนำพาให้ปัญหาคลี่คลาย มาฆบูชา 2566 เวียนเทียน

ทำบุญชำระหนี้สงฆ์

อีกหนึ่งวิธีทำบุญที่สามารถทำได้ง่าย เพราะเมื่อไปวัดมักเห็นตู้บริจาคเพื่อการชำระหนี้สงฆ์ โดยผู้ที่บริจาคเป็นประจำมีความเชื่อว่าชีวิตจะเจริญขึ้น ปัญหาด้านการเงินจะคลี่คลาย ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เพราะการทำบุญชำระหนี้สงฆ์เปรียบเสมือนการปลดปล่อยความทุกข์ต่าง ๆ ให้พ้นตัว

ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ หรือทำบุญ ถวายสังฆทาน ด้วยสิ่งของที่กล่าวมาข้างต้น จะมีความหมายและอานิสงส์ที่ก่อให้เกิดความโชคดีในเรื่องต่าง ๆ แต่ถึงอย่างนั้นอย่าลืมคำนึงถึงความสะดวกและกำลังศรัทธา เพราะการทำบุญที่ได้ผลดีที่สุดคือผู้ทำบุญต้องไม่เดือดร้อน ยิ่งไปกว่านั้นหากมีจิตใจบริสุทธิ์ ไม่ประพฤติผิด และไม่คิดร้าย ไม่ว่าจะทำบุญด้วยสิ่งของชนิดใดย่อมได้รับผลบุญและนำพาชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

 

อ่านต่อ>>>ไหว้พระองค์ใหญ่

ดูบอล

บทความเพิ่มเติม